A Word A Day

A Word A Day - Precocious 

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 16 / 05 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Precocious 

A Word A Day

Today's Word: Precocious (adj) 

How to read:   /prəˈkoʊ.ʃəs/

Meaning:  

Showing mental development or achievement much earlier than usual.

Vietnamese meaning:

 Thể hiện sự phát triển về trí tuệ sớm hơn bình thường.

Usage:

A precocious child, she went to university at the age of 15.

Một đứa trẻ tài không đợi tuổi, cô bé vào trường đại học vào tuổi 15.
#AWAD