A Word A Day

A Word A Day - Prevail 

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 05 / 06 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Prevail 

A Word A Day

Today's Word: Prevail (v) 

How to read:   /prɪˈveɪl/

Meaning:  

To get control or influence.

Vietnamese meaning:

Chiến thắng

Usage:

I am sure that common sense will prevail in the end.

Tôi chắc là lý trí rồi cũng sẽ chiến thắng.
#AWAD