A Word A Day

A Word A Day - Altercation

  • Tác giả Justin Đạt

  • Ngày đăng 25 / 04 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Altercation

Today's Word: Altercation /ˌɑːl.tɚˈkeɪ.ʃən/

Meaning: A loud argument or disagreement

Vietnamese meaning: Cuộc cãi lộn, Cuộc đấu khẩu

E.g: I think we have had enough of this personal altercation.