A Word A Day

A Word A Day - Embody

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 15 / 06 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Embody

Today's Word: EMBODY /ɪmˈbɑː.di/

Meaning: Represent a quality or an idea exactly

Vietnamese meaning: Biểu hiện, là Biểu tượng của

E.g: She embodied good sportsmanship on the playing field.