A Word A Day

A Word A Day - Paywall

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 13 / 05 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Paywall

Today's Word: PAYWALL /ˈpeɪ.wɑːl/

Meaning: A Program that stops People who have not paid a subscription from using a Website

Vietnamese meaning: "Bức tường phí", Bức tường ngăn cách giữa nội dung và người đọc, yêu cầu họ phải đóng phí để có thể “qua cửa”

E.g: Its online content is behind a paywall except for one free article every five days.