Nguyen Nhu Y

Name: Nguyen Nhu Y

Email: sonlam6676@yahoo.com

Phone No: 090 940 9848

Languages: Việt Nam

Chức danh / Professional background:

 • Sales Leader

Miêu tả nghề nghiệp / Describe profession:

 • Head of sales and marketing

Số năm kinh nghiệm làm việc / Experience years:

 • 21 năm

Các lĩnh vực Mentor có thể cố vấn:

 • Marketing
 • PR
 • Advertising
 • Branding

Bằng cấp và Thành tích của Mentor / Mentor’s degrees and achievements:

 • MBA, University of Hawaii
 • Master of banking and finance
 • Bachelor of Art-Foreign Trade University.

Tên Công ty / Tổ chức mà Mentor đang làm việc:

 • Australian International School

Đường dẫn vào tài khoản Facebook của Mentor / Link to Mentor’s Facebook profile:

Đường dẫn vào Hồ sơ LinkedIn của Mentor / Link to Mentor’s LinkdIn profile:

Khoảng thời gian mà Mentor có thể cố vấn cho 1 Mentee:

 • 3 – 6 tháng / 3 – 6 months

Hình thức cố vấn của Mentor:

 • Cố vấn 1 - 1 / Self - directed mentoring 1 -1

Số Mentees Mentor có thể cố vấn:

 • 2 Mentees

Yêu cầu của Mentor với Mentees:

 • Chuyên môn / Specialty, IELTS 5.5 hoặc tương đương / IELTS 5.5 or equivalent

Mentor’s slogan:

 • Never say you don't have time to do something

Lời nói đầu tiên dành cho Mentees / First words for Mentees:

 • Be yourselves