Phiếu Đánh giá Thử việc @ Moni Ngân (Dành cho Đồng nghiệp cùng BP / thường xuyên tương tác)

  • Trang chủ
  • Phiếu Đánh giá Thử việc @ Moni Ngân (Dành cho Đồng nghiệp cùng BP / thường xuyên tương tác)

Dear all, bạn Moni Ngân - Admin Executive sắp kết thúc thời gian thử việc ở 2U Training.
Để có đánh giá toàn diện, khách quan nhất về quá trình này và cũng là căn cứ xem xét ký tiếp TTLV với Moni Ngân, hãy giúp HR trả lời các câu hỏi sau nhé!

Đánh giá theo Thang điểm

 + 1 điểm: Kém   + 6 điểm: Trên trung bình
 + 2 điểm: Yếu   + 7 điểm: Khá 
 + 3 điểm: Trung bình yếu   + 8 điểm: Khá Giỏi 
 + 4 điểm: Cần cố gắng  + 9 điểm: Giỏi
+ 5 điẻm: Trung bình  + 10 điểm: Xuất sắc