An Idiom a Day

That's the last straw

  • Tác giả Harry Huy

  • Ngày đăng 14 / 05 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

That's the last straw

Meaning:                       

The last in a series of bad things that happen to make someone very upset, angry, etc.

Vietnamese meaning:   

Sự kiện cuối trong chuỗi các sự kiện xấu mà khiến ai đó cực kỳ tức giận.

Usage:                           

It had been a difficult week, so when the car broke down, it was the last straw.