An Idiom a Day

Better late than never

  • Tác giả Harry Huy

  • Ngày đăng 24 / 05 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

Better late than never

Meaning:                       

Better to arrive late than not to come at all.

Vietnamese meaning:   

Thà muộn còn hơn không bao giờ.

Usage:                           

At least he is here, better late than never I guess.