Mentoring là gì?

2U Mentoring là gì?

2U Mentoring là một Dịch vụ Miễn phí MỚI nhằm kết nối những người có Tâm, có Chuyên ngành, là các Chuyên gia giàu Kinh nghiệm tham gia trong Vai trò là các Mentors, với những Sinh viên, hoặc Nhân viên muốn Phát triển Bản thân, là các Mentees.
2U Mentoring là gì?
2U Mentoring là gì?

Situations / Story box

  • Thất nghiệp, mất phương hướng trong cuộc sống / công việc... là những vấn đề mà các bạn trẻ gặp phải.
  • Mentors là người có thể cố vấn & hướng dẫn họ giải quyết các vấn đề đó theo đúng chuyên môn của mình.
  • 2U Mentoring là một dịch vụ miễn phí MỚI nhằm kết nối các Mentors & Mentees
Situations / Story box