Chau Nguyen (Anthony)Name: Chau Nguyen (Anthony)

Email: hongchaun@gmail.com

Phone No: +8493 735 9999

Languages: Việt Nam

 


Chức danh / Professional background:

 • Sáng lập viên - Dự án khởi nghiệp / Start-up Founder
 • Lãnh đạo Doanh nghiệp / Corporate Executive

Miêu tả nghề nghiệp / Describe profession:

 • Country Manager - Telecommunication
 • Hi-tech products
 • Virtual Reality and B2B solutions
 • 5G
 • Deep Learning Recommendation
 • Immigration Pathways

Số năm kinh nghiệm làm việc / Experience years: 15 năm

Các lĩnh vực Mentor có thể cố vấn:

 • Kinh doanh / Tư vấn / Quản lý / Trading / Consultant / Management

Bằng cấp và Thành tích của Mentor / Mentor’s degrees and achievements:

 • MBA, The University of Hawaii
 • Master of Management, the University of Melbourne
 • Diploma of Immigration Law, Canada

Tên Công ty / Tổ chức mà Mentor đang làm việc:

 • HTC

Đường dẫn vào tài khoản Facebook của Mentor / Link to Mentor’s Facebook profile:

 • Không có

Đường dẫn vào Hồ sơ LinkedIn của Mentor / Link to Mentor’s LinkdIn profile:

Khoảng thời gian mà Mentor có thể cố vấn cho 1 Mentee: 3 - 6 tháng / 3 - 6 months

Hình thức cố vấn của Mentor:

 • Cố vấn 1-1 / 1-1 Mentoring
 • Cố vấn Online / Online Mentoring

Số Mentees Mentor có thể cố vấn: Flexible

Yêu cầu của Mentor với Mentees:

 • Sinh viên năm nhất, năm hai Freshman / Sophomore
 • Sinh viên năm cuối / Senior
 • Chuyên môn / Specialty
 • IELTS 5.5 hoặc tương đương / IELTS 5.5 or Equivalent

Mentor’s slogan: Wherever you go, go with all your heart

Lời nói đầu tiên dành cho Mentees / First words for Mentees: Không có