An Idiom a Day

Every dog has his day

  • Tác giả Harry Huy

  • Ngày đăng 25 / 05 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

Every dog has his day

Meaning:                       

Everyone gets their chance to do something big.

Vietnamese meaning:   

Ai cũng có lúc của mình.

Usage:                           

They say that every dog has his day; but mine seems a very long time coming.