An Idiom a Day

Full of beans

  • Tác giả Lanna Lan

  • Ngày đăng 29 / 10 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

Full of beans

𝐀𝐧 𝐈𝐝𝐢𝐨𝐦 𝐚 𝐝𝐚𝐲 - 𝐋𝐞𝐭'𝐬 𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐛𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲.

✨ Vietnamese meaning: Đầy năng lượng và nhiệt huyết

✨ Usage: Upon hearing the good news, Mary was definitely 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐨𝐟 𝐛𝐞𝐚𝐧𝐬.

ĐẾN NGAY để HỌC THỬ MIỄN PHÍ