Hoang Thu Giang

Name: Hoang Thu Giang

Email: giang@newbev.vn

Phone No: 091 303 8170

Languages: Việt Nam

Chức danh / Professional background:

 • Business owner / Chủ Doanh nghiệp
 • Corporate executive / Lãnh đạo Doanh nghiệp

Miêu tả nghề nghiệp / Describe profession:

 • Retails
 • F&B

Số năm kinh nghiệm làm việc / Experience years:

 • 20 năm

Các lĩnh vực Mentor có thể cố vấn:

 • Kinh doanh / Tư vấn / Quản lý / Trading / Consultant / Management

Bằng cấp và Thành tích của Mentor / Mentor’s degrees and achievements:

 • MBA

Tên Công ty / Tổ chức mà Mentor đang làm việc:

 • New Beverage Corp

Đường dẫn vào tài khoản Facebook của Mentor / Link to Mentor’s Facebook profile:

Đường dẫn vào Hồ sơ LinkedIn của Mentor / Link to Mentor’s LinkdIn profile:

Khoảng thời gian mà Mentor có thể cố vấn cho 1 Mentee:

 • Hơn 1 năm / Over a year

Hình thức cố vấn của Mentor:

 • Cố vấn 1-1 / 1-1 Mentoring
 • Cố vấn theo nhóm, số lượng Mentees nhiều / Group Mentoring
 • Cố vấn Online / Online Mentoring

Số Mentees Mentor có thể cố vấn:

 • 2 Mentees, Group of 4 or 5

Yêu cầu của Mentor với Mentees:

 • Sinh viên năm cuối / Senior
 • Chuyên môn / Specialty

Mentor’s slogan:

 • Phàm trên đời này cái gì mua được bằng tiền thì đều rẻ

Lời nói đầu tiên dành cho Mentees / First words for Mentees:

 • Be honest, be sincere. All the doors will be opened.