Huynh Phong Phu

Name: Huynh Phong Phu

Email: phu.huynhphong@vn.abb.com

Phone No: 090 332 1339

Languages: Việt Nam

Chức danh / Professional background:

 • Star-up founder / Sáng lập viên – Dự án khởi nghiệp
 • Business owner / Chủ Doanh nghiệp
 • Corporate executive / Lãnh đạo Doanh nghiệp
 • Chuyên gia / Profession

Miêu tả nghề nghiệp / Describe profession:

 • Business Director, Robotics & Discrete Automation, www.abb.com

Số năm kinh nghiệm làm việc / Experience years:

 • 15 năm

Các lĩnh vực Mentor có thể cố vấn:

 • Kỹ sư / Chế tạo / Engineer / Mechanic

Bằng cấp và Thành tích của Mentor / Mentor’s degrees and achievements:

Tên Công ty / Tổ chức mà Mentor đang làm việc:

Đường dẫn vào tài khoản Facebook của Mentor / Link to Mentor’s Facebook profile:

Đường dẫn vào Hồ sơ LinkedIn của Mentor / Link to Mentor’s LinkdIn profile:

Khoảng thời gian mà Mentor có thể cố vấn cho 1 Mentee:

 • 3 – 6 tháng / 3 – 6 months

Hình thức cố vấn của Mentor:

 • Cố vấn 1 - 1 / Self - directed mentoring 1 -1
 • Cố vấn theo nhóm, số lượng Mentee nhiều / Group Mentoring

Số Mentees Mentor có thể cố vấn:

 • 1 - 2 Mentees
 • Group of 4 or 5 Mentees

Yêu cầu của Mentor với Mentees:

 • Sinh viên năm cuối / Senior
 • Kỹ năng mềm (đàm phán / giao tiếp / làm việc nhóm) / Soft skills (negotiation / communication / team work)

Mentor’s slogan:

 • What you think, you become

Lời nói đầu tiên dành cho Mentees / First words for Mentees:

 • Không có