Maxwell Lau

Name: Maxwell Lau

Email: maxwelllau@gmail.com

Phone No: 0978 638 066

Languages: Việt Nam

Chức danh / Professional background:

 • Star-up founder / Sáng lập viên – Dự án khởi nghiệp
 • Business owner / Chủ Doanh nghiệp
 • Corporate executive / Lãnh đạo Doanh nghiệp

Miêu tả nghề nghiệp / Describe profession:

 • Sales Leader

Số năm kinh nghiệm làm việc / Experience years:

 • 16 năm

Các lĩnh vực Mentor có thể cố vấn:

 • Công nghệ thông tin / IT

Bằng cấp và Thành tích của Mentor / Mentor’s degrees and achievements:

 • eMBA

Tên Công ty / Tổ chức mà Mentor đang làm việc:

 • IBM Vietnam Co., Ltd.

Đường dẫn vào tài khoản Facebook của Mentor / Link to Mentor’s Facebook profile:

Đường dẫn vào Hồ sơ LinkedIn của Mentor / Link to Mentor’s LinkdIn profile:

 • Không dùng

Khoảng thời gian mà Mentor có thể cố vấn cho 1 Mentee:

 • 3 – 6 tháng / 3 – 6 months

Hình thức cố vấn của Mentor:

 • Cố vấn 1 - 1 / Self - directed mentoring 1 -1
 • Cố vấn theo nhóm, số lượng Mentee nhiều / Group Mentoring
 • Cố vấn Online / Online Mentoring

Số Mentees Mentor có thể cố vấn:

 • 1 - 2 Mentees

Yêu cầu của Mentor với Mentees:

 • Sinh viên năm nhất, năm hai / Freshman, Sophormore
 • Sinh viên năm cuối / Senior
 • IELTS 5.5 hoặc tương đương / IELTS 5.5 or equivalent

Mentor’s slogan:

 • Knowledge is Power

Lời nói đầu tiên dành cho Mentees / First words for Mentees:

 • Gratefulness