Nguyễn Quang Trung

Name: Nguyễn Quang Trung

Email: nqtrungtm@gmail.com

Phone No: +8493 277 9123

Languages: Việt Nam

Chức danh / Professional background:

 • Đồng sáng lập viên - Dự án Khởi nghiệp / Start-up Co-Founder
 • Lãnh đạo Doanh nghiệp / Corporate Executive
 • Người dám cho đi / The Go Giver

Miêu tả nghề nghiệp / Describe profession:

 • Giám đốc điều hành | biosil.vn

Số năm kinh nghiệm làm việc / Experience years:

 • 20 năm

Các lĩnh vực Mentor có thể cố vấn:

 • Công nghệ Thông tin / IT

Bằng cấp và Thành tích của Mentor / Mentor’s degrees and achievements:

 • Tiến sĩ

Tên Công ty / Tổ chức mà Mentor đang làm việc:

 • Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển BSB

Đường dẫn vào tài khoản Facebook của Mentor / Link to Mentor’s Facebook profile:

Đường dẫn vào Hồ sơ LinkedIn của Mentor / Link to Mentor’s LinkdIn profile:

Khoảng thời gian mà Mentor có thể cố vấn cho 1 Mentee:

 • 3 – 6 tháng / 3 – 6 months

Hình thức cố vấn của Mentor:

 • Cố vấn theo nhóm, số lượng Mentees nhiều / Group Mentoring
 • Cố vấn Online / Online Mentoring

Số Mentees Mentor có thể cố vấn:

 • Nhóm 4 hoặc 5 / Group of 4 or 5

Yêu cầu của Mentor với Mentees:

 • Sinh viên năm nhất, năm hai Freshman / Sophomore
 • Sinh viên năm cuối / Senior
 • Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu / Complete a test from Mentors

Mentor’s slogan:

 • If You Don't Have The Best, Make The Best Of What You Have

Lời nói đầu tiên dành cho Mentees / First words for Mentees:

 • Say Yes To New Adventure