Nguyen Van Thuyen

Name: Nguyen Van Thuyen

Email: Thuyenvan@gmail.com

Phone No: 091 311 2340

Languages: English

Chức danh / Professional background:

 • Sáng lập viên - Dự án khởi nghiệp / Start-up Founder
 • Đồng sáng lập viên - Dự án Khởi nghiệp / Start-up Co-Founder
 • Lãnh đạo Doanh nghiệp / Corporate Executive
 • Chuyên gia / Professional

Miêu tả nghề nghiệp / Describe profession:

 • Tour Director
 • River and Cruise ship Cruise Director
 • Group Leader

Số năm kinh nghiệm làm việc / Experience years:

 • 21 năm

Các lĩnh vực Mentor có thể cố vấn:

 • Khách sạn / Du lịch / Hospitality / Tourism

Bằng cấp và Thành tích của Mentor / Mentor’s degrees and achievements:

 • Bachelor of Sciences from Dalat University
 • Best Saga Tour manager
 • Senior Group Leader for Road Scholar
 • Saga holidays Training Course in the Uk

Tên Công ty / Tổ chức mà Mentor đang làm việc:

 • Exo Travel, Road Scholar

Đường dẫn vào tài khoản Facebook của Mentor / Link to Mentor’s Facebook profile:

Đường dẫn vào Hồ sơ LinkedIn của Mentor / Link to Mentor’s LinkdIn profile:

Khoảng thời gian mà Mentor có thể cố vấn cho 1 Mentee:

 • 3 – 6 tháng / 3 – 6 months

Hình thức cố vấn của Mentor:

 • Cố vấn theo nhóm, số lượng Mentees nhiều / Group Mentoring

Số Mentees Mentor có thể cố vấn:

 • 2, Nhóm 4 hoặc 5 / 2, Group of 4 or 5

Yêu cầu của Mentor với Mentees:

 • Chuyên môn / Specialty, IELTS 5.5 hoặc tương đương / IELTS 5.5 or Equivalent
 • Kỹ năng mềm / đàm phán / giao tiếp / làm việc nhóm / Soft skills / Negotiation / Communication / Team work

Mentor’s slogan:

 • Attitude is a little thing that makes a big difference (Winston Churchill)

Lời nói đầu tiên dành cho Mentees / First words for Mentees:

 • Excellence is not a skill, It is an attitude (Ralph Marston)