Pham Viet Hung

Name: Phung Viet Hung

Email: pv_hung@yahoo.com

Phone No: 091 386 6508

Languages: Việt Nam

Chức danh / Professional background:

 • Lãnh đạo Doanh nghiệp / Corporate Executive

Miêu tả nghề nghiệp / Describe profession:

 • General Manager of Gameloft in Saigon

Số năm kinh nghiệm làm việc / Experience years:

 • 15+ năm

Các lĩnh vực Mentor có thể cố vấn:

 • Kinh doanh / Tư vấn / Quản lý / Trading / Consultant / Management

Bằng cấp và Thành tích của Mentor / Mentor’s degrees and achievements:

 • MBA

Tên Công ty / Tổ chức mà Mentor đang làm việc:

 • Gameloft Vietnam

Đường dẫn vào tài khoản Facebook của Mentor / Link to Mentor’s Facebook profile:

Đường dẫn vào Hồ sơ LinkedIn của Mentor / Link to Mentor’s LinkdIn profile:

Khoảng thời gian mà Mentor có thể cố vấn cho 1 Mentee:

 • 3 - 6 tháng / 3 - 6 months

Hình thức cố vấn của Mentor:

 • Cố vấn 1-1 / 1-1 Mentoring
 • Cố vấn theo nhóm, số lượng Mentees nhiều / Group Mentoring

Số Mentees Mentor có thể cố vấn:

 • 1, 2, Nhóm 4 hoặc 5 / Group of 4 or 5

Yêu cầu của Mentor với Mentees:

 • Kỹ năng mềm / đàm phán / giao tiếp / làm việc nhóm / Soft skills / Negotiation / Communication / Team work

Mentor’s slogan:

 • Employers are hiring for attitude and training for skill

 Lời nói đầu tiên dành cho Mentees / First words for Mentees:

 • Never stop learning because life never stops teaching