Phiếu đánh giá Thử việc @ Dulcie Duyên (Dành cho HR và Đồng nghiệp ít tương tác)

  • Trang chủ
  • Phiếu đánh giá Thử việc @ Dulcie Duyên (Dành cho HR và Đồng nghiệp ít tương tác)

Dear All,

Dulcie Duyên - HR & Admin Executive đã kết thúc thời gian thử việc. Để có đánh giá toàn diện, khách quan nhất về quá trình này và cũng là căn cứ xem xét ký tiếp TTLV với Dulcie Duyên, các Bạn hãy giúp HR trả lời các câu hỏi sau nhé!

Đánh giá theo Thang điểm

 + 1 điểm: Kém   + 6 điểm: Trên trung bình
 + 2 điểm: Yếu   + 7 điểm: Khá 
 + 3 điểm: Trung bình yếu   + 8 điểm: Khá Giỏi 
 + 4 điểm: Cần cố gắng  + 9 điểm: Giỏi
+ 5 điẻm: Trung bình  + 10 điểm: Xuất sắc