Phiếu tự đánh giá Cá nhân @ Moni Ngân

  • Trang chủ
  • Phiếu tự đánh giá Cá nhân @ Moni Ngân

Hãy cho HR biết những đánh giá Cá nhân của Bạn trong thời gian Thử việc vừa qua để HR có căn cứ đánh giá và xem xét ký tiếp TTLV với Bạn nhé. Thank you.

Đánh giá theo Thang điểm

 + 1 điểm: Kém   + 6 điểm: Trên trung bình
 + 2 điểm: Yếu   + 7 điểm: Khá 
 + 3 điểm: Trung bình yếu   + 8 điểm: Khá Giỏi 
 + 4 điểm: Cần cố gắng  + 9 điểm: Giỏi
+ 5 điẻm: Trung bình  + 10 điểm: Xuất sắc