Rudy Bui

Name: Rudy Bui

Email: rudybui@vietnamlawandpractice.com

Phone No: +8490 906 9332

Languages: Việt Nam

Chức danh / Professional background:

 • Chủ Doanh nghiệp / Business Owner
 • Chuyên gia / Professional

Miêu tả nghề nghiệp / Describe profession:

 

Số năm kinh nghiệm làm việc / Experience years:

 • 15 năm

Các lĩnh vực Mentor có thể cố vấn:

 • Law / Luật

Bằng cấp và Thành tích của Mentor / Mentor’s degrees and achievements:

 • LLM
 • MBA

Tên Công ty / Tổ chức mà Mentor đang làm việc:

 • Công ty luật Vietnam Law and Practice

Đường dẫn vào tài khoản Facebook của Mentor / Link to Mentor’s Facebook profile:

Đường dẫn vào Hồ sơ LinkedIn của Mentor / Link to Mentor’s LinkdIn profile:

Khoảng thời gian mà Mentor có thể cố vấn cho 1 Mentee:

 • 6 – 12 tháng / 6 – 12 months

Hình thức cố vấn của Mentor:

 • Cố vấn theo nhóm, số lượng Mentees nhiều / Group Mentoring
 • Cố vấn Online / Online Mentoring

Số Mentees Mentor có thể cố vấn:

 • 2 Mentees

Yêu cầu của Mentor với Mentees:

 • Sinh viên năm nhất, năm hai Freshman / Sophomore
 • Sinh viên năm cuối / Senior
 • Chuyên môn / Specialty
 • Kỹ năng mềm / đàm phán / giao tiếp / làm việc nhóm / Soft skills / Negotiation / Communication / Team work

Mentor’s slogan:

 • Fall Forward

Lời nói đầu tiên dành cho Mentees / First words for Mentees:

 • Being together, we can build anything