An Idiom a Day

Speak of the devil

  • Tác giả Harry Huy

  • Ngày đăng 13 / 05 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

Speak of the devil

Meaning:                        Said when a person appears just after being mentioned.

Vietnamese meaning:   Được dùng khi một người xuất hiện khi vừa được nhắc đến.

Usage:                           Well, speak of the devil! We were just talking about you!