Sunny Duy Nguyen

Name: Sunny Duy Nguyen

Email: duyguide@gmail.com

Phone No: +8491 871 3992

Languages: English

Chức danh / Professional background:

 • I would like to share as much as I could in hospitality business (language to be used in English)

Miêu tả nghề nghiệp / Describe profession:

 • Tour leading
 • tour managing

Số năm kinh nghiệm làm việc / Experience years:

 • 19 years

Các lĩnh vực Mentor có thể cố vấn:

 • Khách sạn / Du lịch / Hospitality / Tourism

Bằng cấp và Thành tích của Mentor / Mentor’s degrees and achievements:

 • B.A in Teaching English at HUE University of Pedagogy (1997-2001)

Tên Công ty / Tổ chức mà Mentor đang làm việc:

I am now working for 2 companies:

 • As a Cruise Manager for Ama Waterways
 • As a Tour Director for Odysseys Unlimited

Đường dẫn vào tài khoản Facebook của Mentor / Link to Mentor’s Facebook profile:

 • Không có

Đường dẫn vào Hồ sơ LinkedIn của Mentor / Link to Mentor’s LinkdIn profile:

 • Không có

Khoảng thời gian mà Mentor có thể cố vấn cho 1 Mentee:

 • 3 – 6 tháng / 3 – 6 months

Hình thức cố vấn của Mentor:

 • Cố vấn theo nhóm, số lượng Mentees nhiều / Group Mentoring

Số Mentees Mentor có thể cố vấn:

 • 2, Nhóm 4 hoặc 5 / 2, Group of 4 or 5
 • It would be nice to share to a group of dynamic, eager to learn students

Yêu cầu của Mentor với Mentees:

 • Sinh viên năm cuối / Senior
 • Chuyên môn / Specialty, IELTS 5.5 hoặc tương đương / IELTS 5.5 or Equivalent
 • Kỹ năng mềm / đàm phán / giao tiếp / làm việc nhóm / Soft skills / Negotiation / Communication / Team work
 • Hoàn thành bài kiểm tra theo yêu cầu / Complete a test from Mentors

Mentor’s slogan:

 • NO PAIN NO GAIN

Lời nói đầu tiên dành cho Mentees / First words for Mentees:

 • Be positive on everything!!!