An Idiom a Day

tick someone off

  • Tác giả Lanna Lan

  • Ngày đăng 16 / 12 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

tick someone off

Meaning:                       to annoy someone

Vietnamese meaning:  Làm ai đó bực minh

Usage:                           It really ticks me off when she doesn't keep her promises.