Vương Phi

Name: Ms. Vương Phi - Chuyên gia Nhân sự & Leadership (The John Maxwell Team)

Email: Vuongphi.hr@gmail.com

Phone No: 091 400 9191

Languages: Việt Nam

Chức danh / Professional background:

 • Chủ Doanh nghiệp / Business Owner
 • Lãnh đạo Doanh nghiệp / Corporate Executive
 • Chuyên gia / Professional

Miêu tả nghề nghiệp / Describe profession:

 • CEO & Founder
 • Trainer
 • Coach
 • Mentor

Số năm kinh nghiệm làm việc / Experience years:

 • 20 năm

Các lĩnh vực Mentor có thể cố vấn:

 • Tuyển dụng / Nhân sự / Đào tạo & Phát triển / Recruitment / HR / C&B/ T&D / HRBP

Bằng cấp và Thành tích của Mentor / Mentor’s degrees and achievements:

 • MBA in HRM
 • L.3 Points of You
 • The John Maxwell Certified (in Trainer, Coach, Speaker)
 • Action Learning Coach
 • LIFO Trainer
 • Job & Career Transition Coach

Tên Công ty / Tổ chức mà Mentor đang làm việc:

 • Phi&P

Đường dẫn vào tài khoản Facebook của Mentor / Link to Mentor’s Facebook profile:

Đường dẫn vào Hồ sơ LinkedIn của Mentor / Link to Mentor’s LinkdIn profile:

 • Không có

Khoảng thời gian mà Mentor có thể cố vấn cho 1 Mentee:

 • 3 – 6 tháng / 3 – 6 months

Hình thức cố vấn của Mentor:

 • Cố vấn 1-1 / 1-1 Mentoring
 • Cố vấn theo nhóm, số lượng Mentees nhiều / Group Mentoring
 • Cố vấn Online / Online Mentoring

Số Mentees Mentor có thể cố vấn:

 • 2, Nhóm 4 hoặc 5 / 2, Group of 4 or 5

Yêu cầu của Mentor với Mentees:

 • Chuyên môn / Specialty
 • IELTS 5.5 hoặc tương đương / IELTS 5.5 or Equivalent
 • Kỹ năng mềm / đàm phán / giao tiếp / làm việc nhóm / Soft skills / Negotiation / Communication / Team work

Mentor’s slogan:

 • Think Smart & Work Hard

Lời nói đầu tiên dành cho Mentees / First words for Mentees:

 • Bạn chắc chắn là một nhân tài! Hãy để tôi giúp bạn khám phá năng lực bên trong của bạn!