A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 04 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

Today's Word: Lollapalooza

Meaning: An exceptional person, thing, or event.

Vietnamese meaning: Người / Vật / Sự kiện đặc biệt.

Usage: “Young Man Winter did a massive marshmallow job on the region a week ago. It was a snowstorm of Brobdingnagian dimensions. ... It was a lulu wrapped in a lollapalooza inside a humdinger.”
“Thanh niên” Mùa Đông đã ban cho vùng này một cái bánh tuyết khổng lồ vào tuần trước. Đó là một cơn bão tuyết có kích cỡ (của xứ) Khổng lồ. Đó quả là một điều phi thường trong một sự kiện khác thường bên trong 1 hiện tượng đặc biệt.”