A Word A Day

A Word A Day - Navvy

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 20 / 07 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Navvy

Today's Word: NAVVY /ˈnævi/

Meaning: A laborer or a construction worker

Vietnamese meaning: Người lao động tay chân đơn giản không cần kinh nghiệm, thợ hồ,...

E.g: It was a navvy all covered with mortar, white dust, and mud.