A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 24 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

| A Word A Day |

Today's Word: Alfresco

How to read: / al-FRES-ko /

Meaning: Outdoors; in the open air.

Vietnamese meaning: Ngoài trời, bên ngoài.

Usage:
“Abrupt reforms in the late 1980s sent many young men on to the streets. And the alternatives to living alfresco are better than in New York.”
"Những cải cách vào cuối những năm 1980 đã tiễn nhiều thanh niên ra đường sống. Và những “tiện nghi” ngoài trời vậy hoá ra lại hay hơn là sống trong lòng thành phố New York."

------------------------------------------------
Xem thêm nhiều từ mới mỗi ngày tại: 2utraining.com.vn/anh-van-giao-tiep
#AWAD