A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 24 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

| A Word A Day |

Today's Word: Ad litem

How to read: AD LYT-uhm

Meaning: A person appointed by a court to represent someone, such as a child, who is considered incapable of representing themselves in a lawsuit.

Vietnamese meaning: Người giám hộ.

Usage:
“ ‘And what does Kiley want?’ The judge directed his question to the guardian ad litem.
‘Your Honor, she’s not even three years old,’ Diane said.
‘I didn’t ask if she wanted to run off and live with Santa Claus. I’m simply asking a question of our assigned guardian ad litem, since presumably she needs to justify her public-interest salary here today.’”

" 'Kiley muốn gì?' Quan tòa đã chuyển câu hỏi của anh ấy tới người giám hộ.
'Thưa quý tòa, con bé thậm chí chưa được ba tuổi.' Daniel nói.
'Tôi đã không hỏi liệu con bé có muốn rời khởi và sống với Santa không. Tôi chỉ đơn giản hỏi là người giám hộ chỉ định của chúng tôi là ai, vì có thể con bé cần phải minh bạch số tiền phúc lợi hôm nay.' "

Xem thêm nhiều từ mới mỗi ngày tại: 2utraining.com.vn/anh-van-giao-tiep
#AWAD