A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 24 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

| A Word A Day |

Today's Word: Errant

How to read: ER-uhnt

Meaning:
1. Traveling, especially in search of adventure.
2. Erring, straying, or moving aimlessly.

Vietnamese meaning:
Phiêu lưu, đi lang thang vô định.

Usage:
“For all my lady-errant escapades, I still hold the proprieties in respect.”
"Đối với tất cả những người phụ nữ lầm lỡ của tôi, tôi vẫn dành một sự tôn trọng đúng mực."

Xem thêm nhiều từ mới mỗi ngày tại: 2utraining.com.vn/anh-van-giao-tiep
#AWAD