A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 24 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

| A Word A Day |

Today's Word: Immemorial

How to read: im-uh-MOHR-ee-uhl

Meaning: Very old; beyond memory or recorded history.

Vietnamese meaning: Xa xưa, thượng cổ.

Usage:
“Central bankers like giving the impression that they have played such roles since time immemorial, but as Lord King points out the reality is otherwise. The Fed was created only in 1913.”
“Các giám đốc ngân hàng muốn mang lại ấn tượng rằng họ đã đóng những vai trò quan trọng như vậy từ thời thượng cổ, nhưng như Lord King chỉ ra thì thực tế lại khác. The Fed (ngân hàng dự trữ liên bang Hoa Kỳ) chỉ được sáng lập vào năm 1913.”

Xem thêm nhiều từ mới mỗi ngày tại: 2utraining.com.vn/anh-van-giao-tiep
#AWAD