A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 24 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

| A Word A Day |

 

Today's Word: Laureate

 

How to read: LOR-ee-uht

 

Meaning:

(Adjective) Having special distinction or recognition in a field.

(Noun) A person honored for achieving distinction in a field.

 

Vietnamese meaning:

(Adjective) Được giải thưởng.

(Noun) Người trúng thưởng.

 

Usage:

“To foster financial education, the US President or the Secretary of the treasury should appoint an investor laureate to serve the nation.”

“Để đẩy mạnh Giáo dục Tài chính, Tổng thống Mỹ hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính nên bổ nhiệm một nhà đầu tư được nhận thưởng phục vụ Quốc gia.”

 

Xem thêm nhiều từ mới mỗi ngày tại: 2utraining.com.vn/anh-van-giao-tiep

#AWAD