A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 09 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

Today's Word: Exemplum
Meaning:
1. An example or model.
2. An anecdote used to illustrate a moral truth or support an argument.


Vietnamese meaning:
1. Một ví dụ / kiểu mẫu.
2. Một giai thoại được sử dụng để minh chứng cho một tiêu chuẩn đạo đức hoặc để ủng hộ cho một luận cứ.


Usage: “His own life became in some ways an exemplum of classical standards, through the elegance of the book-lined rooms that he inhabited and the impeccable decorum of his clothes.”
“Cuộc sống cá nhân của anh ấy theo một vài cách nào đó đã trở thành hình mẫu của tiêu chuẩn cổ điển, từ sự thanh lịch của những căn phòng tràn ngập những cuốn sách mà anh ấy đã ở và sự lịch thiệp không thể chê vào đâu được của những bộ quần áo mà anh ấy mặc.”

Xem thêm nhiều từ mới mỗi ngày tại: 2utraining.com.vn/anh-van-giao-tiep
#AWAD