A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 04 / 02 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

| A Word A Day |

Today's Word: Moloch

How to read: MOH-lahk, MAH-luhk

Meaning: Someone or something to which extreme sacrifices are made.

Vietnamese meaning:
Thần Mô-lốc (thường) hằng năm phải dùng trẻ con làm vật cúng tế
(nghĩa bóng) tai hoạ lớn (gây chết chóc)
(động vật học) thằn lằn gai

Usage:
“Sacrifice all to the Moloch of convenience and you might end up on the altar, too.”

Xem thêm nhiều từ mới mỗi ngày tại: 2utraining.com.vn/anh-van-giao-tiep
#AWAD