A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 09 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

Today's Word: Splanchnic

Meaning: Of or relating to the internal organs or viscera.

Vietnamese meaning: Thuộc cơ quan nội tạng.

Usage:
“I discovered that the splanchnic nerve is actually three nerves and all control the visceral functions in various manners.”
“Tôi đã phát hiện ra là thật ra chỉ có 3 dây thần kinh nội tạng và chúng điều khiển các chức năng của nội tạng theo từng kiểu khác nhau.”

Xem thêm nhiều từ mới mỗi ngày tại: 2utraining.com.vn/anh-van-giao-tiep
#AWAD