A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 17 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

| A Word A Day |

Today's Word: Singultus

Meaning: A hiccup.

Vietnamese meaning: Cơn nấc.

Usage:
“He waved at me -- for silence and focus -- as I was endeavoring to control my singultus which often occurs whenever I see a quarry.”
“Anh ấy vẫy tay với tôi để yêu cầu tôi yên lặng và tập trung trong khi tôi đang cố gắng kiểm soát cơn nấc của mình, - cái thường xảy ra bất kỳ khi nào tôi nhìn thấy con mồi.”