A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 17 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

| A Word A Day |

Today's Word: Eftsoons

Meaning:
1. Soon after.
2. Again.
3. From time to time.

Vietnamese meaning:
1. Một lát sau.
2. Lại, nữa.
3. Thỉnh thoảng.

Usage:
“Eftsoons we turned to the volume of Shakespeare that we had at hand.”
"Thỉnh thoảng chúng tôi đi tìm kiếm thông tin trong những cuốn sách của Shakespeare mà chúng tôi có."