A Word A Day

A Word A Day - Mnemonic 

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 16 / 05 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Mnemonic 

A Word A Day

Today's Word: Mnemonic (adj) 

How to read:   /nɪˈmɑː.nɪk/

Meaning: helping you to remember something.

Vietnamese meaning: giúp bạn ghi nhớ đều gì đó.

Usage:

The most effective programs teach mnemonic strategies.

Chương trình hiệu quả nhất thì sẽ dạy cách thức để ghi nhớ.
#AWAD