A Word A Day

A Word A Day - Expunge 

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 17 / 05 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Expunge 

A Word A Day

Today's Word: Expunge (v) 

How to read:   /ɪkˈspʌndʒ/

Meaning:  

Erase or remove completel.

Vietnamese meaning:

 Xóa hoặc loại bỏ hoàn toàn.

Usage:

His name has been expunged from the list of members.

Tên anh ấy đã bị loại bỏ khỏi danh sách các thành viên.
#AWAD