A Word A Day

A Word A Day - Corporeal 

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 19 / 05 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Corporeal 

A Word A Day

Today's Word: Corporeal (adj) 

How to read:  /kɔːrˈpɔːr.i.əl/

Meaning:  

Physical and not spiritual.

Vietnamese meaning:

 Hữu hình, Vật chất

Usage:

Corporeal punishment is too harsh and barbaric for today's society.

Trừng phạt thân thể là một điều quá hà khắc và man rợ cho xã hội thời nay.
#AWAD