A Word A Day

A Word A Day - Assailant 

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 24 / 05 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Assailant 

A Word A Day

Today's Word: Assailant (n) 

How to read:   /ə'seilənt/

Meaning:  

A person who attacks another person.

Vietnamese meaning:

Kẻ tấn công

Usage:

None of the witnesses could identify the assailant.

Không có một nhân chứng có thể nhận diện kẻ tấn công.
#AWAD