A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 17 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

| A Word A Day |

Today's Word: Faute de mieux

Meaning: For want of something better.

Vietnamese meaning: Vì một mong muốn to lớn hơn.

Usage:
“Mrs May survives faute de mieux. The Tory party can’t agree on who should succeed her and both factions fear that the alternative would be worse for them.”
“Bà May đã được giữ lại vì Đảng Tory đã không chọn được người kế nhiệm và cả hai phe đều e ngại rằng nhân vật thay thế có thể còn tệ hơn.”