A Word A Day

A Word A Day -Oracular 

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 24 / 05 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day -Oracular 

A Word A Day

Today's Word: Oracular (adj) 

How to read:  /ɔːrˈæk.jə.lɚ/

Meaning:  

Mysterious and difficult to understand, but probably wise.

Vietnamese meaning:

Lời sấm.

Usage:

That was an an oracular statement.

Câu nói đúng như là lời sấm.
#AWAD