A Word A Day

A Word A Day - Abyss 

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 26 / 05 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Abyss 

A Word A Day

Today's Word: Abyss (n) 

How to read:   /əˈbɪs/

Meaning:  

A very deep hole that seems to have no bottom.

Vietnamese meaning:

Vực thẩm

Usage:

She found herself on the edge of an abyss.

Cô ấy đứng trên bờ vực thẩm.
#AWAD