A Word A Day

A Word A Day - Proclivity 

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 29 / 05 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Proclivity 

A Word A Day

Today's Word: Proclivity (n) 

How to read:  /prəˈklɪv.ə.t̬i/

Meaning:  

The fact that someone likes something or likes to do something, especially something considered morally wrong.

Vietnamese meaning:

Khuynh hướng.

Usage:

The sexual proclivities of celebrities.

Khuynh hướng tình dục của người nổi tiếng.
#AWAD