A Word A Day

A Word A Day - Malevolence 

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 31 / 05 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Malevolence 

A Word A Day

Today's Word: Malevolence (n) 

How to read:  /məˈlev.əl.əns/

Meaning:  

The quality of causing or wanting to cause harm or evil.

Vietnamese meaning:

Tà ác.

Usage:

Her eyes flashed pure malevolence.

Mắt của cô ấy phát ra một sự tà ác thuần khiết.
#AWAD