A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 17 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

| A Word A Day |

Today's Word: Amain

Meaning:
1. With all one’s strength.
2. At full speed.
3. With great haste.

Vietnamese meaning:
1. Bằng tất cả sức mạnh của một ai đó hoặc cái gì đó.
2. Ở mức tốc độ cao nhất.
3 . Cực kỳ nhanh.

Usage:
“The wind now rising amain, he in vain strove.”
“Sức gió đang tăng ở mức mạnh nhất nên anh ấy có cố gắng cũng vô ích.”