A Word A Day

A Word A Day - Divulge 

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 04 / 06 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Divulge 

A Word A Day

Today's Word: Divulge (v) 

How to read:   /daɪˈvʌldʒ/

Meaning:  

To make something secret known.

Vietnamese meaning:

Tiết lộ.

Usage:

Journalists do not divulge their sources.

Nhà báo không tiết lộ nguồn của họ.
#AWAD