A Word A Day

A Word A Day - Slumber 

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 10 / 06 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Slumber 

A Word A Day

Today's Word: Slumber (n) 

How to read:   /ˈslʌm.bɚ/

Meaning:  

Sleep.

Vietnamese meaning:

Giấc ngủ

Usage:

She fell into a deep slumber soon after she lay down.

Cô ấy rơi vào giấc ngủ sâu ngay khi cô ấy nằm xuống.
#AWAD